Salon

Znajdź salon

Znajdź najbliższy salon

Geolokalizacja

Pokaż salony Jean Louis David w pobliżu

Lub

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego, aplikacji mobilnej i programu lojalnościowego Jean Louis David

 1. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Użytkowników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

 1. Definicje

Pojęcia używane w Polityce, oznaczone wielką literą oznaczają:

 
Administrator – Provalliance Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, kod pocztowy 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021722, o numerze NIP: 5240017994, REGON: 01107403300000, kapitał zakładowy: 100.000 zł, nr telefonu 501 006 749, adres poczty elektronicznej: kontakt at provalliance.com.pl;

Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna pod nazwą Jean Louis David dostępna w Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery;

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Klient – każdy Użytkownik, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

Program Lojalnościowy – program lojalnościowy „Karta Stałego Klienta Jean Louis David” do którego przypisana jest karta potwierdzająca uczestnictwo w Programie lojalnościowym, która ma postać elektroniczną w postaci konta do którego Klient ma dostęp w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej, a do której do dnia 31.12.2020 roku mogła być dodatkowo wydana i przypisana karta w postaci fizycznej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Sklep Internetowy – sklep internetowy Jean Louis David prowadzony przez Administratora pod adresem www.jld.pl;

Social Media – media społecznościowe Facebook i Instagram, na których Administrator prowadzi swoje profile;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub Aplikację Mobilną i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie lub Polityce;

Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba fizyczna, która posiada konto Klienta w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej;

Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego, Aplikacji Mobilnej i Programu lojalnościowego Jean Louis David dostępny na stronie www.jld.pl w zakładce regulamin. W przypadku braku zamieszczenia odrębnej definicji w Polityce, zawarte w jej treści sformułowania powinno rozumieć się w sposób wskazany w treści Regulaminu.

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Provalliance Poland sp. z o. o. Kontakt z Administratorem można nawiązać poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby lub wiadomość e-mail na adres: kontakt at provalliance.com.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt at provalliance.com.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okresy przetwarzania

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach - Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

 1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej

Dane zbierane na temat wszystkich Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies – omówionych dokładnie w dalszej części Polityki - lub innych podobnych technologii) lub Użytkowników korzystających zAplikacji Mobilnej, mogą stanowić Dane osobowe (szczególnie w przypadku, gdy dotyczą Zarejestrowanego Użytkownika). W związku z powyższym Dane osobowe Użytkowników w zakresie przeglądania i korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapamiętywania aktualnej zawartości koszyka zakupowego. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu Klientowi zawarcia umowy sprzedaży lub kontynuowania przerwanej transakcji;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej (m.in. dodawanie produktów do koszyka, porzucanie koszyka) w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. W zakresie w jakim Twoje Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, będą one przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania ze wskazanych wyżej usług i funkcjonalności oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z tych usług i funkcjonalności.

 1. Rejestracja / logowanie w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej, w tym poprzez Facebook lub Google

Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej poprzez założenie konta Klienta, proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu e-mail niezbędnego do utworzenia konta. Dane te są niezbędne do Twojej identyfikacji w ramach konta i do umożliwienia powiązania konta z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym w celu jego prawidłowej realizacji.

Administrator może umożliwić  rejestrację oraz logowanie się w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej poprzez Social Media, tj. za pomocą konta na Facebooku lub w Google – jeżeli posiadasz konto w którymś z tych Social Mediów. W takim przypadku, Google lub Facebook będzie miał możliwość przekazania nam Twojego adresu e-mail, który zostanie zaimportowany przez Administratora w celu utworzenia Twojego konta w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej, a Facebook może udostępnić Administratorowi także informacje z Twojego „profilu publicznego”.

Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej, w tym uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (szerszy opis przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajduje się w pkt 6). Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia i prowadzenia konta Klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta Klienta.

 1. Prowadzenie konta Klienta

Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej poprzez założenie konta Klienta, uzyskują dostęp do panelu obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia konta Klienta. Brak ich podania uniemożliwia prowadzenie konta Klienta. Aby ułatwić składanie przyszłych zamówień lub dokonywanie rezerwacji Użytkownik, w panelu edycji konta Klienta, może podać dodatkowe dane. Wszelkie dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na korzystanie z konta Klienta i Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej.

W przypadku prowadzenia konta Klienta w panelu obsługi konta zapisywana jest w szczególności: historia zamówień Zarejestrowanego Użytkownika, historia dokonywanych rezerwacji Użytkownika, informacje o zakupionych karnetach oraz informacje związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, w szczególności o liczbie zgromadzonych punktów.

Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej. Podstawa prawna przetwarzania to w przypadku danych oznaczonych jako obligatoryjne niezbędność przetwarzania do wykonania umowy prowadzenia konta oraz pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną w związku z prowadzeniem konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku danych oznaczonych jako fakultatywne – Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

 1. Składanie zamówienia, zawieranie umów sprzedaży

Złożenie zamówienia (oferty zakupu towarów) przez Użytkownika w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży). Wystawienie faktury VAT w związku ze złożonym zamówieniem również wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia – może ją jednak usprawnić. Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcia umowy sprzedaży i realizacji złożonego zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to w przypadku danych oznaczonych jako obligatoryjne niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku danych oznaczonych jako fakultatywne – Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • jeśli poprosisz o fakturę VAT - wystawienia faktury VAT, przechowywania jej przez okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi oraz realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń - przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

 1. Sprzedaż i obsługa karnetów

Zakupu karnetu może dokonać tylko Zarejestrowany Użytkownik, gdyż zgodnie z Regulaminem Użytkownik może korzystać z usług przewidzianych w karnecie wyłącznie osobiście, a w konsekwencji obsługa karnetu wymaga każdorazowej identyfikacji Użytkownika uprawnionego do korzystania z karnetu, a zrealizowane usługi z karnetu są widoczne w Koncie. Złożenie zamówienia obejmującego karnet przez Zarejestrowanego Użytkownika w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz przeniesienia własności i obsługi karnetu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży karnetu) i obsługi karnetu. Wystawienie faktury VAT w związku ze złożonym zamówieniem również wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży karnetu i obsługi karnetu. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży karnetu i obsługi karnetu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia i obsługi karnetu – może ją jednak usprawnić.

Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej, a także w związku z dalszą obsługą karnetu przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcia umowy sprzedaży karnetu i realizacji złożonego zamówienia, a także obsługi karnetu. Podstawa prawna przetwarzania to w przypadku danych oznaczonych jako obligatoryjne niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy sprzedaży karnetu i obsługi karnetu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku danych oznaczonych jako fakultatywne – Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • jeśli poprosisz o fakturę VAT - wystawienia faktury VAT, przechowywania jej przez okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi oraz realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń - przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

 1. Program Lojalnościowy

Użytkownicy, dokonujący rejestracji w salonach Administratora, w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej poprzez założenie konta Klienta dołączają do Programu Lojalnościowego. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Wszystkie Dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć.

Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem Programu Lojalnościowego i obsługą uczestnictwa Klienta w Programie lojalnościowym. Podstawa prawna przetwarzania to w przypadku danych oznaczonych jako obligatoryjne niezbędność przetwarzania do wykonania umowy uczestnictwa w Programie lojalnościowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku danych oznaczonych jako fakultatywne – Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

 1. Rezerwacja usług

Sklep Internetowy oraz Aplikacja Mobilna umożliwiają Użytkownikom dokonywanie rezerwacji usług poprzez wypełnienie formularza rezerwacji, a także anulowanie rezerwacji w koncie Klienta (w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników). Rezerwacja usług wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rezerwacji usługi, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania rezerwacji – może ją jednak usprawnić. W przypadku dokonania rezerwacji przez Użytkownika, który dokonał rezerwacji bez logowania, podając Dane osobowe wcześniej przypisane do Zarejestrowanego Użytkownika, rezerwacja ta zostanie odnotowana w historii rezerwacji dokonanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, którego Dane osobowe zostały podane w ramach rezerwacji. Zarejestrowany Użytkownik ma do nich dostęp z poziomu konta Klienta i ma on możliwość administrowania tą rezerwacją.

Dane osobowe podane w ramach dokonywania rezerwacji w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • dokonania i obsługi rezerwacji. Podstawa prawna przetwarzania to w przypadku danych oznaczonych jako obligatoryjne niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także do wykonania umowy rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku danych oznaczonych jako fakultatywne – Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia umowy, a następnie przez czas trwania umowy, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń - przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

 1. Porzucony koszyk

W Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej dostępna jest usługa elektroniczna przypomnienia o „porzuconym” koszyku polegająca na przypomnieniu Użytkownikowi o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu towarów lub karnetów w koszyku za pomocą wiadomości e-mail lub sms wysłanych przez Administratora na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Użytkownika w krótkim czasie od daty „porzucenia” koszyka przez Użytkownika. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta do realizacji tej usługi wymagana jest uprzednia zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne, a w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników wystarczająca jest akceptacja Regulaminu. Podanie adresu e-mail albo numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi lub wysłania przypomnienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi lub wysłania przypomnienia. 

Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników w celu świadczenia usługi elektronicznej przypomnienia o „porzuconym” koszyku. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku pozostałych Użytkowników w celu wysłania przypomnienia o „porzuconym” koszyku. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera (promocji własnej działalności Administratora), w tym w związku z wysyłką przypomnienia o „porzuconym” koszyku;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Elektroniczny formularz kontaktowy

W Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego (który może mieć również postać czatu). Skorzystanie z formularza jest zawsze dobrowolne, ale Administrator wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość skontaktowania się z Administratorem. Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (komunikacja z Użytkownikiem). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w Aplikacji Mobilnej w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń - przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)

Administrator umożliwia wszystkim zainteresowanym kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Skorzystanie z tej formy kontaktu, w zależności od kanału komunikacji wiąże się z podaniem Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail. W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na zapytanie niezbędne może się okazać podanie innych danych osobowych (np. w celu identyfikacji). Użytkownik może podać także swoje dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych wskazanych przez pracowników Biura Obsługi Klienta może być wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Ich podanie jest dobrowolne, jednak jego brak może skutkować brakiem możliwości skorzystania z pomocy Biura Obsługi Klienta. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na możliwość skontaktowania się z Administratorem. Dane osobowe podane Administratorowi mailowo lub telefonicznie są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres e-mail lub złożonego przez telefon. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń - przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Live chat online

W Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi live chat online. 

Dane osobowe podane Administratorowi w związku z korzystaniem z live chat online są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem usługi elektronicznej live chat online. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem live chat online, nie dłuższy niż czas świadczenia tej usługi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy jesteś Zarejestrowanym Użytkownikiem Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas prowadzenia konta lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem live chat online. Jednak gdy odpowiedź na Twoje pytania zadane za pośrednictwem live chat online będzie wymagała uzyskania informacji związanych bezpośrednio z Tobą (np. z Twoim zamówieniem,  Karnetem, uczestnictwem w Programie Lojalnościowym) wtedy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem udzielenia odpowiedzi na takie pytanie. Konsekwencją braku podania danych osobowych w takich przypadkach będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie.

 1. Newsletter

W Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi newslettera polegającej na dostarczaniu przez Administratora informacji o towarach, karnetach, Programie lojalnościowym, promocjach, Sklepie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej, a także innych informacji handlowych Administratora. Do wysyłki newslettera potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może wyrazić również odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem wiadomości sms zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe postanowienia dotyczące usługi newslettera zostały opisane w Regulaminie. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. Dane osobowe podane Administratorowi w związku z wysyłką newslettera są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • wysyłki newslettera (kierowania e-mailowych lub sms-owych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji własnej działalności oraz towarów i usług w związku z wyrażoną zgodą na  otrzymywanie newslettera;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (wysyłki newslettera) będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne. Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do możliwości subskrypcji newslettera. Niepodanie danych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

 1. Marketing, reklama kontekstowa i behawioralna

Administrator może przetwarzać wszelkie pozyskane dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych.  Działania te mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji, a jedynie do treści przeglądanych stron internetowych (reklama kontekstowa), a także na kierowaniu do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która dopasowana jest do preferencji Użytkownika). W takim przypadku przetwarzanie danych polega również na profilowaniu Użytkowników (w przypadku zalogowanych Użytkowników- w szczególności z wykorzystaniem ich historii zakupowych)..

Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z działaniami o charakterze marketingowym, w tym w związku z reklamą kontekstową i behawioralną, personalizacją treści są przetwarzane w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji własnej działalności oraz towarów i usług. Do realizacji tego celu w zakresie reklamy behawioralnej i innych działań dotyczących dopasowywania treści do Twoich preferencji, niezbędne jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, poprzez wybór odpowiedniej opcji na bannerze cookies, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii plików cookie oraz wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą lub w przypadku, gdy do przetwarzania niezbędne jest wykorzystanie marketingowych plików cookie – do momentu wycofania zgody na pliki cookies. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do podejmowania działań marketingowych przez Administrowania, w szczególności kierowania reklamy kontekstowej lub behawioralnej. Niepodanie danych uniemożliwia podejmowanie działań marketingowych.

 1. Automatyczne uzupełnianie się danych

W Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej dostępna jest opcja automatycznego uzupełniania się danych na etapie składania zamówienia / dokonywania rezerwacji danymi podanymi uprzednio w koncie Klienta lub podczas składania poprzedniego zamówienia / dokonywania poprzedniej rezerwacji w celu ułatwienia składania zamówienia / dokonania rezerwacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do automatycznego uzupełnienia się danych. Niepodanie danych uniemożliwi automatyczne uzupełnianie się danych – w konsekwencji konieczne będzie samodzielne uzupełnienie danych przez Użytkownika.

Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników w celu automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia / dokonywania rezerwacji w celu ułatwienia składania zamówienia / dokonania rezerwacji. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwianiu Użytkownikom korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, w tym na poprawie jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • w przypadku pozostałych Użytkowników w celu automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia / dokonywania rezerwacji w celu ułatwienia składania zamówienia / dokonania rezerwacji. Podstawa prawna przetwarzania to Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w związku z uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

 1. Social Media i wtyczki społecznościowe

Administrator posiada profile w Social Media na Instagramie oraz na Facebook’u w związku z czym przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile w Social Media.

W Sklepie Internetowym lub w Aplikacji mobilnej znajdują się wtyczki do Social Media i inne narzędzia społecznościowe wykorzystujące technologie śledzące. Odwiedzając Sklep Internetowy lub Aplikację Mobilną, Twoja przeglądarka lub urządzenie odnotowuje informację o odwiedzinach i przekazuje ją do administratora serwisu społecznościowego. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, na które Administrator nie ma wpływu, w sposób przez nie określony, na co również Administrator nie ma wpływu (przykładowo Administrator nie ma wpływu na zarządzanie udostępnianymi informacjami, śledzenie przez serwisy społecznościowe). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych administratorów serwisów społecznościowych (np. politykach prywatności tych administratorów), Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation, Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Wtyczki serwisów społecznościowych mogą gromadzić i przekazywać informacje do administratorów serwisów społecznościowych nawet wtedy, gdy odwiedzasz Sklep Internetowy lub Aplikację Mobilną bez zalogowania się do swojego konta w danym serwisie społecznościowym. Jeżeli jesteś zalogowany do serwisu społecznościowego, administrator tego serwisu może powiązać odwiedziny w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej z Twoim profilem w danym serwisie społecznościowym. Jeśli tego nie chcesz, przed wizytą w Sklepie Internetowym lub Aplikacją Mobilną wyloguj się z serwisu społecznościowego.

W zakresie Social Mediów, w wąskim zakresie opisanym poniżej w linku, może dochodzić do częściowego współadministrowania Twoimi danymi pomiędzy Administratorem oraz administratorami Social Mediów (Facebook, Instagram). Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronach internetowych Social Mediów w politykach dotyczących prywatności m.in.  Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum(umowa o współadministrowaniu, o której mowa w art. 26 RODO) oraz Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875. W kwestiach, w których administratorzy Social Mediów dają możliwość Administratorowi, podejmuje on wszelkie kroki, aby przetwarzanie było zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe podane Administratorowi w związku z Twoimi odwiedzinami na profilu Administratora w Social Media lub w związku z wykorzystaniem wtyczek społecznościowych przez Sklep Internetowy lub Aplikację Mobilną są przetwarzane w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji własnej działalności oraz towarów i usług. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z pełni funkcjonalności profilu Administratora lub wtyczek społecznościowych. Brak ich podania może powodować trudności w korzystaniu z tych funkcjonalności lub wtyczek lub mogą one zostać przedstawione Użytkownikowi w niepełnej wersji.

 1. Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep Internetowy. Cookies zbierają informacje niezbędne lub ułatwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności np. zawartości koszyka, oglądanych towarów i usług. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Wykorzystanie plików cookies niezbędnych do korzystania ze Sklepu Internetowego (bez których nie jest możliwe dostarczanie usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. bez których Sklep Internetowy nie działa lub działa nieprawidłowo) nie wymaga Twojej zgody. Za Twoją zgodą Administrator może zbierać pozostałe pliki cookies, które mogą być wykorzystywane w celach funkcjonalnych, na potrzeby poprawy jakości świadczonych usług, analizy Twojej aktywności oraz w celach marketingowych. Przykładami takich działań jest wyświetlanie dopasowanych do Twoich zainteresowań treści i reklam (w tym reklamy behawioralnej) oraz poprawa działania Sklepu Internetowego. Pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora obejmują w szczególności:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies).pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji;
 • pliki cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków.

Dzięki funkcjonalnym plikom cookies Administrator może dostosować Sklep Internetowy do Twoich wyborów i preferencji, a następnie je zapamiętać, tak aby strona Sklepu Internetowego wyświetlała się zgodnie z Twoimi preferencjami za każdym razem, kiedy z niej korzystasz. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, niektóre usługi oferowane na stronie Sklepu Internetowego mogą nie działać poprawnie.

Administrator wykorzystuje również pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Jeśli chcesz zablokować możliwość korzystania przez Administratora z tego narzędzia wobec Twojej aktywności, zainstaluj dodatek do przeglądarki internetowej, który znajdziesz pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Administrator wykorzystuje także narzędzie Hotjar dostarczane przez Hotjar Ltd (St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 3155, Malta), które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz informacje o używanym przez niego urządzeniu. Narzędzie Hotjar umożliwia odtworzenie nagrania z ruchu Użytkownika w Sklepie Internetowym i jest wykorzystywane w celu realizacji badań oglądalności Sklepu Internetowego oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, a jego działanie opiera się w szczególności na wykorzystaniu plików cookies Hotjar. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod adresem:  https://www.hotjar.com/privacy. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

Administrator wykorzystuje produkt reklamowy Facebook Piksel (udostępniony przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA), który służy do mierzenia skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Sklepie Internetowym, a także do podejmowania działań remarketingowych. Informacje zbierane w ramach tego narzędzia są anonimowe, tj. nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Użytkownika, jednak jeżeli jesteś zalogowany do konta na Facebooku Facebook może powiązać odwiedziny w Sklepie Internetowym z Twoim profilem, a Administrator -  dzięki plikom cookies Facebooka, sygnałom nawigacyjnym i podobnym technologiom służącym do gromadzenia lub odbierania informacji ze Sklepu Internetowego i innych miejsc w Internecie - będzie mógł kierować do Ciebie w serwisie Facebook reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań w Sklepie Internetowym. Dodatkowo Administrator korzysta także z narzędzia Google Tag Manager (dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Narzędzie to służy do zarządzania skryptami – tagami, których celem jest kontrolowanie ruchu i zachowań Użytkowników, zbieranie informacji o skuteczności reklam, ulepszanie Sklepu Internetowego. Google Tag Manager nie zbiera danych umożliwiających Twoją identyfikację.

W Sklepie Internetowym znajdują się pliki cookies Google AdSense, które służą do komercjalizacji (monetyzacji) treści publikowanych przez Administratora. Sieć Google Adsense obsługiwana jest przez Google LLC, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Administrator korzysta również z narzędzi do remarketingu dostarczanych przez Google LLC za pomocą których zbiera informacje na temat Twojej aktywności w Sklepie Internetowym w celu wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam w ramach sieci Google podczas przeglądania przez Ciebie innych stron internetowych – Administrator decyduje o grupie odbiorców jego reklam. Administrator korzystając z Google AdSense i Google AdWords nie gromadzi danych, które pozwalają na Twoją identyfikację, ale Google może samodzielnie zidentyfikować Użytkownika i przetwarzać jego dane w związku ze świadczonymi dla niego usługami. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio na stronie Google: https://adssettings.google.com. Szczegółowe informacje związane z wykorzystywaniem danych przez Google w związku z korzystaniem z ich usług przez inne witryny znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Administrator w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam korzysta też z platformy DoubleClick, która należy do Google LLC. Dane wygenerowane przez DoubleClick są wysyłane do Google, a Administrator nie ma danych, które umożliwiałyby Twoją identyfikację. Google może wykorzystać te dane, aby wyświetlać Użytkownikowi w sieci odpowiednie reklamy.

Szczegółowe informacje, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklamy behawioralnej, znajdziesz na stronie internetowej https://www.youronlinechoices.com lub https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Wykorzystanie plików cookies odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na zapisanie plików cookies na urządzeniu końcowym, a przetwarzanie zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, nie wymaga uzyskania zgody Użytkownika, gdyż opiera się na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora, a także na promocji działalności, towarów i usług własnych oraz partnerów biznesowych Administratora, w związku z wyrażoną zgodą na zapisanie plików cookies. Pliki cookies są przechowywane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, jednakże w każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych za pomocą wykorzystania plików cookies oraz wycofać zgodę lub zmienić swoje preferencje dotyczące wykorzystania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki lub poprzez wyczyszczenie historii plików cookies oraz wyłączenie cookies w ustawieniach przeglądarki. Sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

 • Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu, zewnętrznym dostawcom produktów, operatorom systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym s

Znajdź wszystkie salony, aby uzyskać SPEED BRUSH, PRĘDKOŚĆ PRĘDKOŚCI lub PRĘDKOŚĆ