Salon

Znajdź salon

Znajdź najbliższy salon

Geolokalizacja

Pokaż salony Jean Louis David w pobliżu

Lub

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

WSTĘP

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania określają zasady dostępu do serwisu www.jeanlouisdavid.com („Serwisu”) oraz warunki użytkowania, jakie akceptuje każdy użytkownik logujący się do Serwisu.

Serwis jest redagowany i prowadzony przez spółkę WEBEDIA (zwaną dalej „Wydawcą”), Spółkę akcyjną uproszczoną z kapitałem 382 881€ z siedzibą w LEVALLOIS PERRET (92300) 2 rue Paul Vaillant Couturier, wpisaną do Rejestru Handlowego w Paryżu pod numerem 501 106 520.

Wyłącznie Wydawca Serwisu jest upoważniony do definiowania warunków publikowania treści, użytkowania i konsultowania wszelkich informacji, które wprowadza do baz danych wdrażanych przez system ich automatycznego przetwarzania, który zapewnia publikowanie treści online.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Serwis oraz wszystkie tworzące go elementy (takie jak marki, logo, zdjęcia, obrazy, ilustracje, teksty, klipy video…) stanowią wyłączną własność spółki Provalliance Salons Luxembourg (zwanej dalej „Spółką”); Spółka jako jedyna jest upoważniona do korzystania z prawa własności intelektualnej odnoszącego się do wskazanych elementów; Spółka nie przyznaje Użytkownikowi licencji ani żadnego innego prawa poza przeglądaniem serwisu.

Tworzenie hiperłączy do strony www.jeanlouisdavid.com wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub usługi dostępne na lub za pośrednictwem strony powiązanej z serwisem www.jeanlouisdavid.com.

Prośby o takie zezwolenie należy przesyłać na adres: lub .

UŻYTKOWNIK

Każda osoba mająca dostęp do Serwisu, bez względu na charakter dostępu (prywatny lub zawodowy), miejsce, w którym się znajduje, warunki połączenia z Serwisem, przedmiot oraz celowość dostępu do informacji publikowanej w Serwisie, nazywana jest użytkownikiem Serwisu („Użytkownik”).

Użytkownik jest informowany o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, zwłaszcza w zakresie:

 • braku bezpieczeństwa podczas transmisji danych;
 • braku gwarancji ciągłości w dostępnie do Serwisu lub do różnych usług oferowanych przez Serwis.

Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wskazane wyżej zagrożenia i ich niekorzystne konsekwencje dla Użytkownika bez względu na ich zakres.

Każdy Użytkownik jest zobowiązany podjąć stosowane działania, aby zabezpieczyć własne dane, oprogramowanie i sprzęt przed wirusami lub inną formą ataku, do którego może dojść za pośrednictwem Serwisu lub publikowanych w nim informacji.

Użytkownik nie ma prawa powoływać się na trudności z dostępem do Serwisu, aby uzyskać zamieszczone w nim informacje z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Wszelkie roszczenia Użytkownika winny być kierowane do Wydawcy drogą pocztową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przesłanym na powyżej wskazany adres; wyłącznie w ten sposób składane roszczenia będą rozpatrywane.

DOZWOLONE UŻYTKOWANIE

Serwis oraz publikowane w nim informacje służą wyłącznie do:

 • przeglądania informacji za pośrednictwem systemu automatycznego przetwarzania danych Wydawcy;
 • wykorzystania na prywatny i niekomercyjny użytek Użytkownika, przy czym nie mogą być wykorzystane do bezpłatnego bądź odpłatnego użytku zbiorowego.

Tworzenie linków kierujących wyłącznie do strony głównej Serwisu jest dozwolone tylko jeżeli linki te otwierają się w nowym oknie przeglądarki. Wydawca zastrzega sobie jednak prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili, gdy stwierdzi, iż taki link narusza jego interesy.

Użytkownik ma prawo wykorzystać krótkie cytaty, analizy i kopie przeznaczone do przeglądów prasowych oraz na inny dozwolony przez prawo użytek w zakresie i na warunkach określonych w prawie przy czym Użytkownik jest w takiej sytuacji zobowiązany wskazać nazwiska autorów oraz źródło redakcyjne.

ZAKAZANE UŻYTKOWANIE

Bez wyraźnej uprzedniej zgody Wydawcy zabronione jest wszelkie kopiowanie, publikowanie i korzystanie z materiałów w zakresie przedstawionym poniżej, a zwłaszcza:

 • wszelka adaptacja, dobrowolne bądź na życzenie publikowanie, dystrybucja, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, udostępnianie w sieci, przekazywanie do wiadomości publicznej całości lub części dzieł, świadczeń, marek i innych chronionych bądź mogących być chronione przez prawo własności intelektualnej elementów zamieszczonych w Serwisie;
 • wszelkie pobieranie czy wykorzystanie, w tym do użytku prywatnego, znacznej części baz danych tworzonych przez Serwis;
 • wszelkie regularne i systematyczne pobieranie lub wykorzystywanie, w tym do użytku prywatnego, nawet nieznacznej części treści baz danych tworzonych przez Serwis;
 • wszelki link, dostęp, modyfikowanie, dodawanie, usuwanie, które wpływa na system automatycznego przetwarzania wydania online i modyfikuje warunki publikowania lub polityki wydawniczej.

POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z PRAWEM

Każdy Użytkownik, który działa z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania podlega postępowaniu o charakterze cywilnym bądź karnym, które w szczególności chroni prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa producentów baz danych jak również systemy automatycznego przetwarzania danych.

Przypominamy Użytkownikowi, iż Kodeks Karny (artykuł 321-1 i następne) przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności i 75.000 euro grzywny, zwłaszcza w przypadku:

 • niedozwolonego dostępu i korzystania z systemu automatycznego przetwarzania danych,
 • niedozwolonego usuwania, modyfikowania i dodawania danych do tego systemu,
 • utrudniania pracy systemu, czy to przez przesłanie pocztą elektroniczną, czy to innym sposobem elementów zawierających wirusy infekujące oprogramowanie lub innych kodów, plików czy też programów informatycznych, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu.
 • próby zbadania, przeszukiwania lub testowania wytrzymałości systemu lub sieci, czy też naruszenia środków zabezpieczenia lub uwierzytelnienia bez uzyskania uprzedniej zgody;
 • rzybierania tożsamości innej osoby;
 • prowadzenia nielegalnej działalności lub zachęcania osobę trzecią do prowadzenia nielegalnej działalności czy też innej działalności, która naruszałaby prawa marki JEAN LOUIS DAVID lub Spółki, jej dostawców, partnerów, dystrybutorów, reklamodawców lub innego Użytkownika;
 • przesyłanie lub przekazywanie (jakimkolwiek sposobem) informacji lub oprogramowania pobranego z Serwisu zwłaszcza do innych krajów lub do innych zagranicznych obywateli z naruszeniem prawa lub krajowych i zagranicznych przepisów.

ADMINISTRATOR SERWISU

Zadaniem administratora Serwisu jest gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz dbanie o jego bezpieczeństwo. Administrator pilnuje przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania oraz czuwa nad zgodnym z prawem i odpowiedzialnym zachowaniem każdego Użytkownika.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: 

HIPERŁĄCZA

Serwis może zawierać linki do innych serwisów lub innych źródeł internetowych. Jeżeli Spółka nie ma możliwości kontrolowania takich serwisów czy źródeł zewnętrznych, nie jest ona odpowiedzialna za udostępnianie tych serwisów czy źródeł zewnętrznych i tym samym nie odpowiada za treści, reklamy, produkty, usługi lub każdy inny materiał dostępny w lub za pośrednictwem takich serwisów lub źródeł zewnętrznych.

Linki te są proponowane użytkownikom serwisu w charakterze usługi. Decyzja co do aktywowania linków należy wyłącznie do Użytkownika.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 78-17 z dnia 16 stycznia 1978 r. zwanej "Informatique et Libertés" („Prawo informatyczne a Wolność”) z późniejszymi zmianami, każda osoba fizyczna ma prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe w każdej chwili drogą pocztową lub elektroniczną przesyłając takie żądanie na następujący adres: Webedia 2 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret.

Każde wejście do Serwisu jest rejestrowane. Użytkownik jest informowany o tym, iż Wydawca może wprowadzić kolektory danych w celu identyfikowania Użytkownika i jego kolejnych wizyt w Serwisie.

W niektórych przypadkach Użytkownik może być zobowiązany do przekazania danych osobowych, które posłużą do celów statystycznych. Ponadto Użytkownik jest informowany, że dane te mogą zostać wykorzystane bezpośrednio do celów marketingowych dla produktów lub usług podobnych do tych, które oferuje Serwis. Użytkownik ma prawo dostępu do tych danych i jednocześnie może nieodpłatnie zażądać zaprzestania wykorzystania jego danych pisząc na wskazany wyżej adres.

Wszelkie poszukiwania partnerów handlowych przez Wydawcę Serwisu lub jakiekolwiek przekazanie osobom trzecim (kontrahentom, itd.) tych danych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika.

Wydawca Serwisu zobowiązuje się przedsięwziąć rekomendowane techniczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, a w szczególności zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub ich przekazaniu nieupoważnionym osobom trzecim.

OGRANICZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody, które mogą wynikać z dostępu do serwisu lub z użytkowania serwisu i/lub zamieszczonych w nim informacji, w tym braku dostępu, utraty danych, zniszczenia lub wirusy, które mogłyby zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika i/lub za pojawienie się wirusów w swoim serwisie.

Chociaż Spółka stara się dostarczać sprawdzone treści w swoim serwisie, to jednak nie gwarantuje, że jego treści są wolne od błędów i przeoczeń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przeoczenia, ani też za brak dostępności informacji czy usług. Wszelkie błędy i przeoczenia prosimy zgłaszać na adres:  lub .

Spółka zastrzega sobie prawo w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia do udoskonalania i modyfikowania treści w swoim serwisie. Informujemy, że z uwagi na konieczność utrzymania, aktualizacji lub z jakiegokolwiek innego powodu natury technicznej dostęp do Serwisu może zostać przerwany. Wszelkie reklamacje składane przez Użytkownika względem Spółki muszą być sporządzone w terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia, które jest przedmiotem reklamacji.

ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW

Wydawca w każdej chwili ma prawo zmienić treść niniejszych Ogólnych Warunków. Takie zmiany obowiązują Użytkownika od momentu opublikowania ich online. Tym samym zachęcamy Użytkownika do regularnego czytania Ogólnych Warunków Użytkowania oraz Szczególnych Warunków Użytkowania, aby na bieżąco zaznajamiać się z nowymi warunkami. Użytkowanie serwisu podlega obowiązującym w momencie użytkowania Ogólnym Warunkom Użytkowania.

PRAWO

Nieposzanowanie przez Użytkowania, niezależnie od lokalizacji, któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania oraz spory co do ich przestrzegania, interpretacji lub ważności będą rozstrzygane przez Trybunał w Paryżu zgodnie z prawem francuskim.

COOKIES

Jesteś gościem na stronie. Możesz korzystać ze strony bez identyfikacji. Szanujemy anonimowych gości strony. Nie tworzymy profili osób odwiedzających stronę.

Dane odwiedzających(pliki log) są używane jedynie do zabezpieczenia strony (identyfikacja prób włamania) i do tworzenia statystyk strony (np. najchętniej czytane artykułu).

W razie potrzeby używamy sesyjnych cookies. (Cookie to mały plik zawierający dane, który jest wysyłany przez serwer www i zapisywany po stronie użytkownika sieci).

Cookies (ciasteczka) mogą być przez nas używane w celu utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi się logować na każdej podstronie serwisu (funkcja aktywna do czasu wyłączenia przeglądarki)

Ten rodzaj plików cookie nie jest trwały. Po opuszczeniu naszej strony, wygenerowany plik cookie zniknie z twojego komputera. Naszym celem nie jest rozpoznanie urządzenia podczas kolejnej wizyty na stronie.

Możesz zablokować pliki cookies i nadal mieć dostęp do naszej strony. Zmieniając opcje przeglądarki, możesz aktywować powiadomienie, o aktywnych plikach cookie lub odrzucać wszystkie pliki cookie. Jeśli wybierzesz drugą opcję, nasza strona pozostanie dostępna, ale jest możliwe, że nawigowanie po niej będzie mniej wygodne.

Informacje jak można zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce znajdziesz na stronie dostawcy oprogramowania przeglądarki.

Rechercher uniquement les Bars à style

Znajdź wszystkie salony, aby uzyskać SPEED BRUSH, PRĘDKOŚĆ PRĘDKOŚCI lub PRĘDKOŚĆ