Salon

Znajdź salon

Znajdź najbliższy salon

Geolokalizacja

Pokaż salony Jean Louis David w pobliżu

Lub

jld
jld
jld

Regulamin Akademii fryzjerskiej

Dział

WARUNKI ŚWIADCZENIA

"USŁUG AKADEMII FRYZJERSKIEJ" !

Akademia Fryzjerska jest centrum szkoleniowym marek Jean Louis David i Lovely Look prowadzonym przez Provalliance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, (02-672 Warszawa).

SŁOWNICZEK:

Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Modelkę/ Modela celem uzyskania dostępu do platformy do zapisów!

Regulamin – oznacza niniejsze warunki świadczenia usług Akademii Fryzjerskiej!

Platforma do zapisów – strona www o adresie: https://provalliance.learnup.eu/modelki/ służąca do umawiania wizyt w Akademii Fryzjerskiej! Modelka/Model – osoba korzystająca z usług Akademii Fryzjerskiej!

Trener – osoba prowadząca szkolenie, odpowiadająca za organizację pracy w Akademii Fryzjerskiej.! !

§ 1 Warunki korzystania z usług Akademii Fryzjerskiej"

1. Regulamin określawarunki korzystania z usług Akademii Fryzjerskiej.

2. Głównym założeniem funkcjonowania Akademii Fryzjerskiej jest szkolenie pracowników salonów Provalliance Poland Sp. z o.o. W tym celu umożliwia korzystanie Modelkom i Modelom z usług fryzjerskich w preferencyjnych cenach.

3. Osoba korzystająca z usług w Akademii Fryzjerskiej, jest świadoma, że efekt końcowy wykonanej usługi może odbiegać od jej oczekiwań.

4. W Akademii Fryzjerskiej ze względu na jej dydaktyczny charakter nie są uznawane żadne reklamacje.

5. Akademia Fryzjerska świadczy usługi wyłącznie w terminach planowanych szkoleń opublikowanych na platformie do zapisów

6. Akademia Fryzjerska zastrzega sobie prawo do zmiany ww terminów zgodnie z potrzebami operacyjnymi i szkoleniowymi. Zmiany takie zostaną opublikowane na platformie do zapisów. Komunikat dotyczący zmiany zostanie również wysłany w formie maila lub SMS do osób które dokonały wcześniej rezerwacji wizyty na platformie do zapisów.

7. Modelki/Modele mogą dokonywać rezerwacji wizyty w ramach dostępnych terminów 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://provalliance.learnup.eu/modelki/.

8. Modelka/Model, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, ma możliwość rezerwacji wizyty.

9. Dokonując rezerwacji wizyty modelka/model określa zakres interesujących ją/jego usług.

10.Trener prowadzący szkolenie może odmówić wykonania usługi nie wskazanej w zakresie usług wybranej na platformie do zapisów.


11.Trener prowadzący szkolenie może odmówić wykonania usługi ze względu na jej niską wartość dydaktyczną.

12.Administrator platformy może blokować konta Modelek/Modeli w przypadku powtarzających się nieobecności na umówionych wizytach, spóźnień lub niskiej wartości dydaktycznej wykonywanych usług. Decyzję administratora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 2 Dane osobowe

1. Modelka/Model rejestrując się na Platformie do zapisów zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie Learn Up Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przez Provalliance Poland Sp. z o.o.przetwarzania jego danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego w celu informowania o terminach i ewentualnych zmianach w terminach wizyt umawianych na portalu.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z usług Akademii Fryzjerskiej.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Provalliance Poland Sp.zo.o.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zostało powierzone Learn Up z siedzibą w Poznaniu na mocy art. 31 ustawy wskazanej w § 2 ust. 4 Regulaminu, a przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się jedynie w celu wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6. Administratorem danych osobowych jest Provalliance Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, tel. 22 870 05 20, kontakt@provalliance.com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem kontakt@provalliance.com.pl

Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

7. Modelki/Modele mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Warszawa 25.05.2018

Dowiedz się wiecej
Rechercher uniquement les Bars à style

Znajdź wszystkie salony, aby uzyskać SPEED BRUSH, PRĘDKOŚĆ PRĘDKOŚCI lub PRĘDKOŚĆ